bip.gov.pl   |   Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna   |   Mapa strony   |   Kontakt   

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostęp do pozostałych informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Strona obowiązkowa w każdym BIP.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do infor­ma­cji pub­licznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 z późn. zmi­anami), infor­ma­cja pub­liczna, która nie została udostęp­niona w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej, jest udostęp­ni­ana na wniosek.

Prawo do infor­ma­cji pub­licznej podlega ogranicze­niu w zakre­sie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie infor­ma­cji nie­jawnych oraz o ochronie innych tajem­nic usta­wowo chro­nionych, a także ze względu na pry­wat­ność osoby fizy­cznej lub tajem­nicę przedsiębiorcy.

Udostęp­ni­anie infor­ma­cji pub­licznej na wniosek następuje bez zbęd­nej zwłoki, nie później jed­nak niż w ter­minie 14 dni od dnia złoże­nia wniosku.

Jeżeli infor­ma­cja pub­liczna nie może być udostęp­niona w powyższym ter­minie, pod­miot zobow­iązany do jej udostęp­nienia powiadamia w tym ter­minie o powodach opóźnienia oraz o ter­minie w jakim udostępni infor­ma­cję, nie dłuższym jed­nak niż 2 miesiące od dnia złoże­nia wniosku.

Infor­ma­cja pub­liczna, która może być udostęp­niona niezwłocznie, jest przekazy­wana w formie ust­nej lub pisem­nej, bez pisem­nego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostęp­nienia infor­ma­cji na wniosek, pod­miot zobow­iązany do jej udostęp­nienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostęp­nienia lub koniecznoś­cią przek­sz­tałce­nia infor­ma­cji w formę wskazaną we wniosku, pod­miot ten może pobrać od wniosko­dawcy opłatę odpowiada­jącą tym kosztom.

Infor­ma­cja pub­liczna może być udostęp­ni­ana:
– w drodze wyłoże­nia lub wywieszenia w miejs­cach ogól­nie dostęp­nych
– na stronach www.kpsi.pl

Wniosek o udostęp­nie­nie infor­ma­cji pub­licznej, nieu­dostęp­nionej w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej KPSI Sp. z o.o., a doty­czącej dzi­ała­nia tej spółki złożyć należy w sekre­taria­cie w Toruniu, ul. Włocławskiej 167.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 16.05.2012
Dokument oglądany razy: 7 761
Opublikował: Aleksandra Sadkowska
Publikacja dnia: 30.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
kujawsko-pomorskie.pl